Zaznacz stronę

Zgodnie z zarządzeniem Rektora–Komendanta Akademia Marynarki Wojennej Nr 31/2020 z dnia 13 lipiec 2020 r. oraz decyzją Nr 69 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie utworzenia tymczasowego punktu obsługi studenta (TPOS) oraz uruchomienia zdalnych konsultacji psychologicznych dla studentów oraz z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i ograniczeniem dostępu do uczelni, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Procedura rozliczenia kart obiegowych studentów:

 1. Celem odebrania dyplomu ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej wraz z odpisami oraz suplementem do dyplomu absolwent zobowiązany jest zgłosić się za pomocą poczty elektronicznej do odpowiedniego dziekanatu po kartę obiegową. 
 2. Absolwent przesyła na  wskazane w zdalnej karcie obiegowej adresy poczty elektronicznej prośbę, celem uzyskania potwierdzenia rozliczenia.
 3. Po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi absolwent z wydrukowaną kartą obiegową oraz kompletem odpowiedzi zgłasza się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS). Absolwent studiów II stopnia (jednolitych studiów magisterskich) dodatkowo ma obowiązek przekazać do TPOS Elektroniczną Legitymację Studencką.
 4. Po sprawdzeniu kompletu wydruków potwierdzeń rozliczenia karty obiegowej w TPOS absolwentowi wydawany jest dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem do dyplomu.
 5. Rozliczone i przyjęte karty obiegowe TPOS przekazuje bez zbędnej zwłoki do właściwych dziekanatów celem uzupełniania teczki akt osobowych studentów.

Dodatkowo do zadań TPOS należy:

 1. wydawanie zaświadczeń o studiowaniu;
 2. wydawanie zaświadczeń o pobieraniu stypendium;
 3. wydawanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich oraz ich duplikatów, a także przyjmowanie ich od absolwentów;
 4. przyjmowanie podań niezbędnych do zachowania prawidłowego i ciągłego toku studiów;
 5. wydawanie i przyjmowanie innych dokumentów w sprawach pilnych;
 6. przyjmowanie prac semestralnych i dyplomowych wraz z niezbędnymi oświadczeniami”;
 7. przyjmowanie zdjęć dyplomowych;
 8. wydawanie dyplomów, ich odpisów oraz suplementów do dyplomów wraz z odpisami w języku obcym;
 9. wydawanie umów na usługi edukacyjne studentom pierwszego roku studiów oraz słuchaczom studiów podyplomowych;
 10. przesyłanie studentom informacji istotnych z punktu widzenia przebiegu studiów
  i funkcjonowania uczelni – drogą elektroniczną w formie newslettera;
 11. przyjmowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami o otrzymanie pomocy materialnej oraz odwołań od decyzji o ich nieprzyznaniu;
 12. wydawanie decyzji dotyczących przyznania pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów;
 13. przedłużenie ważności legitymacji oraz otrzymanie „hologramu”. Osoby, które nie będą mogły pojawić się osobiście po odbiór hologramu, mogą legitymację przesłać na adres uczelni. Po jej weryfikacji, legitymacja zostanie odesłana na podany adres jej właściciela.  

Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta (TPOS) będzie czynny w dniach:

 • poniedziałek – piątek od godz. 9:00 do 13:00;
 • oraz od 1 października 2020 r. do momentu przywrócenia zajęć dydaktycznych dla wszystkich roczników studentów, w pierwszą sobotę każdego miesiąca w od godz. 10:00 do 12:00;
 • dodatkowo od początku raku akademickiego 2020/2021 w każdą środę od godz. 9:00 do 13:00 dyżur będzie pełnił pracownik ds. pomocy materialnej.

Dodatkowo student AMW może otrzymać pomoc psychologiczną. Odbywa się ona w  formie zdalnej, obejmuje wsparcie psychologiczne związane z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym i jego konsekwencjami.

Zdalne konsultacje psychologiczne odbywać się będą za pomocą:

 • rozmowy telefonicznej;
 • poczty elektronicznej;
 • telekonferencji.

Tymczasowy Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102. TPOS działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.