Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2021/2022:

 1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia (z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnej 2,5 MB).
 2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia.
 3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.
 4. Poświadczona przez uczelnię kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów (nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260).


> więcej informacji <<Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia cywilne na kierunku hydrografia morska na rok akademicki 2021/2022:

 1. Własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).
 2. Poświadczona przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopia świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2021 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych.
 3. Dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień:
  – w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,
  – w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/ wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.
 4. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu.
 5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy dokonywać na indywidualny numer konta znajdujący się w zakładce „Płatności” w Panelu Kandydata w systemie IRK. Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna 2021.


> więcej informacji <<