Rozpoczęcie realizacji zajęć kontaktowych dla studentów cywilnych

Rozpoczęcie realizacji zajęć kontaktowych dla studentów cywilnych

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. wstrzymuje się realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na wszystkich formach kształcenia i szkolenia za wyjątkiem:
1) szkolenia praktycznego dla wybranych grup szkolnych kandydatów na żołnierzy zawodowych ujętych w odrębnym zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020,
2) dla wybranych grup szkolnych kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów zagranicznych ujętych w szczegółowych rozkładach zajęć realizowanych w blokach przedmiotowych, w tym egzaminów dyplomowych;
3) dla studentów ostatniego roku studiów na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, zwanych w dalszej części niniejszego zarządzenia „poziomami studiów”, jeżeli efekty uczenia się określone w programie danego kształcenia nie są możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
4) dla pozostałych studentów wszystkich lat studiów dla wszystkich poziomów studiów, w zakresie ćwiczeń, laboratoriów, seminariów dyplomowych oraz praktycznych zajęć specjalistycznych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość;
5) zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe przy wykorzystaniu technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację;

6) słuchaczy wybranych studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, w miarę możliwości zajęcia poleca się realizować w formie zdalnej, według następujących zasad:
1) w okresie do 30 września 2020 r. zajęcia prowadzone w formie zdalnej, prowadzi się niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia lub szkolenia;
2) egzaminy i zaliczenia kończące określone zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Akademii z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację;
3) w przypadku prowadzenia kształcenia na studiach w formie zdalnej nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów;
4) zajęcia, których nie można realizować w formie zdalnej, poleca się przeplanować na inny termin.

„Odrabianie” zajęć z semestru letniego r.a. 2019/2020 rozpoczyna się 7 września 2020 r.