Wymagane dokumenty

  1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia (z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w formie elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 492×610 pikseli i wielkości maksymalnej 2.5 MB).
  2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia.
  3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.
  4. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów (nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260).

>> więcej informacji <<