WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Wymagane dokumenty

1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia (z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia.

3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia.

4. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów (nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260).

>> więcej informacji <<