WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Wymagane dokumenty

1. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie).

2. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.