Wymagane dokumenty

1. Wygenerowana z systemu rejestracji online i podpisana ankieta osobowa – podanie o przyjęcie na studia.

2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości lub aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia.

3. Poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.

4. Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia – w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

5. Aktualna, jedna fotografia – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów.
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów (nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260).

>> więcej informacji <<