Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych – studenci cywilni I. roku

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków innych niż przypisanych do nauk humanistycznych i społecznych (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia na wszystkich wydziałach następujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

 Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc

w grupie

st. stac./

st. nst.

2. semestr
1. Podstawy ekonomii 30 2 185/18
2. Podstawy prawa 30 2 185/18
3. Wprowadzenie do psychologii 30 2 185/18
4. Podstawy socjologii 30 2 185/18
5. Podstawy stosunków międzynarodowych 30 2 185/18
6. Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim) 30 2 50/15

 

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia. Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem
w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia w formacie „dd-mm-rrrr”. Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

Termin zapisów od 00:00 12 grudnia do 24:00 18 grudnia 2017 r.

 

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały
w środy w audytorium BG AMW w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

 

W czerwcu 2018 r., po wcześniejszym ogłoszeniu, przeprowadzone zostaną zapisy do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3:

Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc
w grupie
3. semestr
1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego 30 3 Zostanie określony wraz
z ogłoszeniem zapisów
2. Podstawy zarządzania i organizacji 30 3
3. Podstawy filozofii 30 3
4. Podstawy logiki 30 3
5. Historia techniki 30 3
6. Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim) 30 3

Źródło: UCHWAŁA  NR 9/2017 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.