Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować słuchaczy, przede wszystkim, do pełnienia wachty morskiej na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie wybranej specjalności, w tym – tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej, eksploatacji statków handlowych czy obsługi sektora offshore pod kątem zabezpieczenia nawigacyjnego.

Absolwent kierunku studiów nawigacja uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy inżyniera nawigatora. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu.

Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi pełnienie wachty morskiej i dowodzenie wachtą morską z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń nawigacyjnych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pracy, skończywszy na analizie dokładności.

Absolwent podmiotowego kierunku studiów jest przygotowany do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent kierunku studiów nawigacja odbywa studia uznane na poziomie zarządzania i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/2 Konwencji STCW 1978/95 (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 286, Dz. U. z 2013 poz. 1092 oraz Dz. U. z 2018 poz. 2088). Program studiów uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121), w związku z czym absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220) oraz po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802) zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.

Studia na kierunku nawigacja przygotowują absolwentów do pracy w następujących obszarach działalności:

  • nawigacji morskiej;
  • administracji portowej i terenowej;
  • hydrografii morskiej;
  • planowaniu przestrzennym i urbanistyce;
  • produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

W ramach przedmiotów specjalistycznych szczególną uwagę zwraca się na właściwe przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji pracowników Urzędów Morskich i instytucji związanych z gospodarką morską. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przewozów morskich i manewrowania statkiem, budowy i stateczności statku, bezpieczeństwa nawigacyjnego i ratownictwa morskiego, ochrony środowiska morskiego oraz prawa morskiego. Bazę wyjściową stanowi wiedza z podstawowych nauk matematyczno-fizycznych oraz kierunkowych dyscyplin i przedmiotów, takich jak: nawigacja, informatyka, automatyka, elektrotechnika, meteorologia i oceanografia, astronawigacja, urządzenia nawigacyjne, systemy informacji przestrzennej.

Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej. Studiowanie na tym kierunku wiąże się z wykształceniem samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Studenci muszą też posiąść umiejętność kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników.

Zagadnienia związane z szeroko pojętą nawigacją morską mają kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpiecznej żeglugi, lecz również dla utrzymania i rozwoju portów, odnawialnych źródeł energii morskiej i poszukiwania surowców mineralnych oraz zarządzania dnem morskim i strefą brzegową. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest także wykształcenie potrzeby ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego określania priorytetów, gotowości do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, odpowiedzialności i potrzeby przestrzegania etyki zawodowej.

Zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych.