Realizacja zajęć w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Realizacja zajęć w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej 30 września 2020 r. w ograniczonej liczbie uczestników i będzie na oficjalnym kanale AMW na YT. Zajęcia, w zależności od wydziału rozpoczną się z początkiem października w okresie od 5 do 8. Większość zajęć realizowana będzie w formie zdalnej z wyjątkiem studentów pierwszego roku.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, władze Akademii Marynarki Wojennej podjęły decyzję o rozpoczęciu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 według niżej wymienionych zasad.

Zajęcia na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w tym również dla rozpoczynających studia odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Kandydaci na żołnierzy zawodowych 1. roku rozpoczynają studia w Akademii po podstawowym szkoleniu wojskowym, które rozpocznie się w dniu 24 września 2020 r.

Zajęcia dla studentów 1. roku cywilnych studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczną się w formie stacjonarnej i jeżeli sytuacja na to pozwoli w tej formie będą realizowane do końca listopada. Następnie będą one kontynuowane w formie zdalnej w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia laboratoryjne oraz na symulatorach wymagające obecności studentów zostaną skomasowane i zaplanowane na ostatni miesiąc zajęć semestru zimowego.

Immatrykulacja odbędzie się podczas zajęć organizacyjnych według następującego planu:

  • 2 października – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich,
  • 5 października – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych,
  • 6 października – Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego,
  • 7 października –  Wydział Mechaniczno-Elektryczny.

Zajęcia dla studentów pozostałych lat studiów stacjonarnych w miesiącach: październik – listopad realizowane będą w formie zdalnej.

Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczną się w formie stacjonarnej. Decyzje o formie kontynuacji zajęć dla tych poziomów kształcenia zostaną przekazane podczas pierwszego zjazdu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i innych poziomów i form kształcenia pojawią się na stronach właściwych wydziałów do dnia 21.09.2020 r.

Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW i GIS, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w Akademii. 

Przyjęte zasady wstępnie obowiązywać będą w październiku i listopadzie 2020 r. Decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach zależeć będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Domy studenckie z ograniczoną liczbą miejsc.

Aktualnie, wyłącznie dla studentów cywilnych 1. roku studiów stacjonarnych przewiduje się tylko 36 miejsc w domu studenckim. Szczegółowe zasady przydziału miejsc w domu studenckim, uwzględniające kolejność składania wniosków oraz odległość zamieszkania od uczelni, zostaną przesłane do wszystkich studentów 1. roku studiów najpóźniej do dnia 08.09. 2020; termin składania wniosków do dnia 14.09.2020 a ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną przesłane do zainteresowanych do dnia 21.09.2020. Wszelkie zapytania dotyczące przydziału miejsca w domu studenckim proszę kierować na adres: a.mielnicka@amw.gdynia.pl .