Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopniana wszystkich wydziałachnastępujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

 Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc w grupie st. stac./ st. nst.
2. semestr  
1. Podstawy ekonomii 30 2 180/30
2. Podstawy prawa 30 2 180/30
3. Wprowadzenie do psychologii 30 2 180/30
4. Podstawy socjologii 30 2 180/30
5. Podstawy stosunków międzynarodowych 30 2 180/30
6. Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim) 30 2 30/20

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia. Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem
w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia w formacie „dd-mm-rrrr”. Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

Termin zapisów od 00:00 14 grudnia do 24:00 21 grudnia 2018 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

W czerwcu 2019 r., po wcześniejszym ogłoszeniu, przeprowadzone zostaną zapisy do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3:

Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc
w grupie
3. semestr  
1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego 30 3 Zostanie określony wraz
z ogłoszeniem zapisów
2. Podstawy zarządzania i organizacji 30 3
3. Podstawy filozofii 30 3
4. Podstawy logiki  30 3
5. Historia techniki 30 3
6. Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim) 30 3

Źródło: UCHWAŁA NR 22/2018 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.

List gratulacyjny

Sekretarz generalny InterManager (międzynarodowego stowarzyszenia handlowego branży zarządzania statkami) przesłał na ręce Rektora-Komendanta AMW list gratulacyjny w którym wyraża uznanie dla postawy studentów naszego wydziału – Pauliny Kugaczewskiej i Patryka Babińskiego.

Uczestniczyli oni, w dniach 7-8 lipca, w Seafarers UK 24 Peak Challenge. Wyzwanie to polega na zdobyciu 24 szczytów (każdy powyżej 800 m) znajdujących się w Lake District (jedne z najtrudniejszych terenów w Wielkiej Brytanii) w ciągu 24 godzin. Dystans do pokonania – bagatela 50 km.

Przyłączamy się do gratulacji i jesteśmy dumni z naszych studentów.

List gratulacyjny

Galeria zdjęć

 

 

 

Bursztynowy Medalion dla Katedry Hydroakustyki

Podczas 15. Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2018 Katedra Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zdobyła Bursztynowy Medalion w Konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego. Wyróżnienie przyznano za Moduł Ochrony Portów, Obrony Biernej Okrętów i Rozpoznania Podwodnego. Moduł został wykonany i modyfikowany w ramach projektów: NCBiR nr O R00 0047 08 w ramach konsorcjum (AMW- lider, Politechnika Gdańska, PBUCH S.A.), NCBiR nr O ROB/0067/03/002 w ramach konsorcjum (AMW- lider, Politechnika Gdańska, Vortex Sp. z o. o., Veritech Sp. z o. o.), EDA SIRAMIS, NATO RIMPASSE 2011, Comparison Trial in Aschau (CTA 2017), Common Sea Trial on underwater obserwation system 2018 (COST ISR 2018).

Podwodny system ochrony obiektów strategicznych to zaawansowany technologicznie zintegrowany system kontroli zmian parametrów pól fizycznych w podwodnym środowisku morskim.

Stanowi on kompletny system pomiarowy i wyposażony jest w detektory umożliwiające pomiar parametrów pól fizycznych jednostek pływających:

hydroakustycznego, elektrycznego, sejsmicznego. Poza tym moduł posiada czujniki do pomiaru właściwości środowiskowych takich jak: prędkość dźwięku, ciśnienie hydrostatyczne czy temperatura oraz ma możliwość określenia położenia własnego na podstawie pomiaru przechyłów oraz usytuowania względem północy.

System umożliwia wykrywanie i analizę parametrów pól fizycznych w aspekcie obrony biernej okrętów, wojny minowej, ochrony portów i monitorowania morskich szlaków komunikacyjnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku zagrożeń asymetrycznych.

 

 

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do odbycia praktyk studenckich umożliwiających zdobycie doświadczenia w zakresie koordynacji projektów i prowadzenia działalności analitycznej. Praktyki odbywają się w biurze WIIS w Warszawie i trwają minimum 4 tygodnie, w wymiarze przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Harmonogram praktyk ustalany jest indywidualnie z kandydatami. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.

<< więcej informacji >>

40 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 19 – 21.04.2018 r.  w Rumunii w miejscowości Konstanca odbyła się 40 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla studentów CADET-NAV 2018, zorganizowana przez „Mircea cel Bartan” Naval Academy. Wśród uczestników znaleźli się tam również podchorążowie z 4 roku studiów. Zaprezentowali oni swoje prace inżynierskie. Drugiego dnia pobytu odbywały się panele naukowe podzielone na sekcje, m. in. Nawigacja i Transport, w której pchor. Michał GIERGIEL z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, na 79 uczestników, zajął pierwsze miejsce. Przedstawił on pracę pt. Dokładność kompasu okrętowego, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego.

Praktyki i staże w firmie Flex

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk i staży w firmie Flex.

Firma Flex Tczew, od 2000 roku projektuje i tworzy produkty ułatwiające życie, realizując wizję zintegrowanego i bardziej inteligentnego świata. Oferuje swoim klientom innowacyjne i elastyczne rozwiązania oraz wiedzę specjalistyczną obejmującą różne dziedziny począwszy od projektowania i opracowania procesów produkcyjnych a skończywszy na magazynowaniu i logistyce. Flex Tczew organizuje również praktyki i staże w następujących obszarach:

IV Konferencja STUKNUT’18

Po trzech udanych edycjach, Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić zainteresowanych studentów (i ich opiekunów naukowych) do udziału w IV Konferencji „Osiągnięcia Studenckich Kół
Naukowych Uczelni Technicznych”.

Celem Konferencji jest umożliwienie studentom I, II i III stopnia studiów uczestniczącym w działalności kół naukowych prezentacji osiągnięć z zakresu teorii i praktyki z dziedzin związanych z szeroko rozumianą techniką, w tym: mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, inżynierią materiałową, transportem, inżynierią bezpieczeństwa, telekomunikacją, informatyką, a także biomechaniką, inżynierią biomateriałów, inżynierią biomedyczną, ochroną środowiska, zarzadzaniem projektami inżynierskim itp.

Konferencja STUKNUT’18 jest organizowana przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jako wspólne przedsięwzięcie ze stowarzyszeniem The Sail Training
Association Poland (STAP)
(http://www.pogoria.pl) mające na celu prezentację osiągnięć naukowych, a także upowszechnianie sportu żeglarskiego oraz edukację morską studentów.

>> więcej informacji <<