„Odmrażanie” zajęć

„Odmrażanie” zajęć

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 915) oraz Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prodziekan ds. kształcenia i studenckich WNiUO, działając na podstawie § 1 ust. 4. ww. Zarządzenia wydał >> Zarządzenie nr 2/2020 << zgodnie z którym zajęcia, w formie kontaktu bezpośredniego, zostają wznowione ze:

a) słuchaczami studiów podyplomowych na kierunku hydrografia – począwszy od 6 czerwca 2020 r.

b) studentami ostatniego roku studiów na kierunku nawigacja (gr. 161NC) – począwszy od 15 czerwca 2020 r.

Ponadto przywrócono możliwość realizacji obron prac dyplomowych studentów ostatniego roku studiów w formie kontaktu bezpośredniego.

Studenci pozostałych grup szkolnych (191NC, 181NC, 171NC, 191NM) realizację zajęć rozpoczną nie wcześniej niż 29 czerwca 2020 r.

Rozkłady zajęć dla gr. 161NC:
161NC_A1
161NC_A2
161NC_B

W związku ze wznowieniem zajęć w formie kontaktu bezpośredniego wprowadza się Dodatkowe wytyczne do prowadzenia zajęć kontaktowych w okresie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, stanowiące załącznik do ww. Zarządzenia prodziekana.

Uprzejmie prosi się studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do zapoznania się z zarządzeniem i wytycznymi.