O wydziale…

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów Akademii Marynarki Wojennej. WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego utworzonego w 1923 r. w ramach Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W dalszych latach, w efekcie zmieniających się uwarunkowań zawodu oficera marynarki wojennej, nazwa, struktura, zakres i charakter działalności Wydziału ewoluowały stosownie do wymagań zmieniającej się rzeczywistości.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry dla Marynarki Wojennej RP w zakresie tzw. morskich specjalnościach pokładowych. Jest też jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki handlowej, a ponadto jest ośrodkiem przygotowującym absolwentów kierunku nawigacja do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską.

Wśród polskich uczelni wojskowych Wydział był prekursorem w kształceniu studentów cywilnych. Pierwsi studenci cywilni zostali przyjęci w 1997 r. W kolejnych latach oferta Wydziału dla cywilnego szkolnictwa wyższego była i jest, sukcesywnie doskonalona.

Na Wydziale studiuje obecnie (stan na 01.04.2019 r.) 602 studentów, w tym 130 wojskowych studentów zagranicznych z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu. Kadrę naukowo-dydaktyczną WNiUO stanowi obecnie 61 nauczycieli akademickich, w tym 12 samodzielnych pracowników nauki (1 profesor i 11 doktorów habilitowanych), 28 doktorów nauk technicznych i 3 doktorów dziedzin pokrewnych.

Program studiów na kierunku nawigacja jest zgodny z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, co jest potwierdzone właściwym certyfikatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 czerwca 2016 roku. Od 1 października 2001 r. kształcenie na Wydziale podlega procedurom Systemu Jakości ISO 9001:2008, co jest potwierdzone stosownym certyfikatem w zakresie kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I, II, i III stopnia oraz na studiach podyplomowych (…) w tym w zakresie działalności objętej postanowieniami Konwencji STCW (…).

Od 1984 roku Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia morska, specjalności nawigacja morska. Obecnie, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienia te – w zmienionej dyscyplinie – inżynieria lądowa i transport – przeszły na uczelnię macierzystą – Akademię Marynarki Wojennej.

W 2008 roku Wydział rozszerzył swoją ofertę dydaktyczną poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Studia na tym kierunku rozpoczęto w roku akademickim 2008/2009. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studia te realizowane są na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW.

W sferze działalności naukowo-badawczej Wydział zajmuje się tematyką z zakresu nawigacji, hydrografii oraz uzbrojenia morskiego. To szerokie spektrum zainteresowań naukowo-badawczych przekłada się bezpośrednio na działalność dydaktyczną. Uwidacznia się, jak zasygnalizowano to wyżej, w realizowanych kierunkach i specjalnościach studiów.

Studenci cywilni mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z trzech oferowanych na kierunku studiów nawigacja. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia podyplomowe z zakresu hydrografii. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego utrzymuje ścisłe kontakty z firmami działającymi w gospodarce morskiej. Zaowocowały one podpisaniem stosownych umów partnerskich o współpracy, z czego m.in. wynikła możliwość zapewnienia praktyk studenckich, które często są pierwszym zetknięciem się studentów z ich przyszłym miejscem pracy i specyfiką zawodu.