Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Standardy kształcenia

INFORMATYKA - STANDARDY

KSZTAŁCENIA

(PLIK .PDF) 

 

INFORMATYKA
 

a) Studia stacjonarne


- dla studentów cywilnych:

- studia I stopnia w specjalnościach:
- informatyczne systemy decyzyjne
- technologie internetowe
- informatyzacja organizacjib) Studia niestacjonarne


- dla studentów cywilnych:
- studia I stopnia w specjalnościach:
- informatyczne systemy decyzyjne
- technologie internetowe
- informatyzacja organizacji

 

 

Charakterystyka studiów I stopnia

 

Studia na kierunku informatyka uruchomione zostały w roku akademickim 2008/2009. Uprawnienia do prowadzenia tego kierunku studiów Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego uzyskał uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 265/2008 z 15 maja 2008 roku (zał. 2). Studia trwają 7 semestrów dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Po trzecim roku przewidziano praktyki zawodowe trwające cztery tygodnie.

 

Kształcenie obejmuje realizację przedmiotów informatycznych i zapewnia przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji inżynierskich i kierowniczych średniego szczebla. w ramach studiów nacisk położono na:

 

umiejętności wykorzystywania techniki komputerowej w studiach i przyszłej pracy zawodowej, która ma lub może mieć zastosowanie do przewidzianych dla absolwentów stanowiskach;

 

- umiejętność konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych, analizy złożoności algorytmów;

 

- rozumienie zasad sprawnego pisania programów zapisanych w języku programowania imperatywnego;

 

- umiejętność oceny przydatności wybranych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania problemów, projektowania, implementacji i testowania programów obiektowych;

 

- rozumienie zasad projektowania obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application Programming Interface);

 

- umiejętność rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji, w tym problem producent-konsument i czytelnicy-pisarze oraz problemu pięciu filozofów, dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji;

 

- znajomość posługiwania się wzorcami projektowymi, projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywania przeglądu projektu oprogramowania, wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia;

 

- umięjętność formułowania zapytań w języku SQL (Structured Query Language), przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek;

 

- rozumienie zasad projektowania prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych, obliczania reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach;

 

- umiejętność instalowania sieci z dwoam klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP, korzystanie z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP (Pretty Good Privacy), budowania prostych interakcyjnych aplikacji internetowych działających w oparciu o bazę danych;

 

- rozumienie zasad opisywania przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów;

 

- rozumienie zasad programowania prostych sysemów wbudowanych, podnoszenia niezawodności systemu wbudowanego, rozumienia roli dokumetancji.

 

 

Egzamin dyplomowy odbędzie się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia stwarza możliwości podjęcia pracy w firmach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystwane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator sieci komputerowej, programista/projektant sstemów informatycznych lub administrator serwisu internetowego (webmaster). Możliwe jest także zatrudnienie absolwenta jako operatora lub prowadzącego serwis systemu informatycznego. Absolwent może być także zatrudniony jako administrator baz danych.
W szczególności abspolwent owienien znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalisty ds. informatyki w administracji morskiej, instytucjach związanych z transportem morskim oraz jego obsługą, a także w instytucjach lądowych Marynarki Wojennej. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z działalnością na morzu.


Akademia stwarza studentom dogodne warunki umożliwające poznanie spraw obronności kraju oraz znaczenie sektora morskiego dla rozwoju państwa, a także przygotowanie do służby w charakterze oficera rezerwy MW RP oraz funkcjonariusza Straży Granicznej i innych służb państwowych.