Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

informatyka - kierunek studiów

Absolwenci WNiUO kierunku Informatyka będą przygotowani do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. W ramach studiów prowadzone są trzy specjalności, w ramach których realizowane są następujące zagadnienia, w efekcie których uzyskuje się następujących specjalistów:

Programowanie aplikacji użytkowych

Specjalność jest ukierunkowana na naukę programowania ze szczególnym uwzględnieniem coraz bardziej popularnych języków wykorzystywanych w Internecie i aplikacjach mobilnych – np.: .NET (ASP.NET i Windows Phone), Java + Android, Python + Django .

Specjalność oferuje również rozszerzona wiedzę z zakresu baz danych, jako że są one wykorzystywane niemal we wszystkich aplikacjach internetowych oraz pojęć związanych z programowaniem rozproszonym oraz bezpieczeństwem serwisów internetowych.

Absolwent tej specjalności:

jest przygotowany do projektowania i programowania aplikacji (portali) z wykorzystaniem języków wykorzystywanych w Internecie i aplikacjach mobilnych (w tym PHP, HTML5, CSS3),

posiada szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące baz danych i ich zastosowania w projektowanych i wytwarzanych aplikacjach,

posiada wiedzę i umiejętności dotyczące programowania równoległego w wybranych językach (Python, C++, OpenCL), architektury wielordzeniowej oraz obliczeń złożonych,

zna rodzaje niebezpieczeństw występujących przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji internetowych oraz sposoby implementacji zabezpieczeń przed cyber-atakami.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: Projektowanie serwisów WWW, Zaawansowane bazy danych, Aplikacje internetowe, Programowanie równolegle i rozproszone, Aplikacje mobilne, Bezpieczeństwo serwisów internetowych

Programowanie Robotów Mobilnych

Roboty mobilne, bardzo często posiadające autonomiczność działania rozumianą, jako niezależność (całkowitą lub częściową) od decyzji człowieka są coraz częściej spotykane zarówno w zastosowaniach militarnych do działań rozpoznawczych oraz bojowych (wszelkiego rodzaju drony) jak również w innych dziedzinach działalności człowieka, np. do monitoringu rafinerii, stadionów, portów. W niedalekiej przyszłości roboty mobilne coraz częściej będą zastępowały ludzi w różnych czynnościach, np. w roznoszeniu poczty w ściśle określone miejsca. W konsekwencji wydaje się również nieuniknione powstanie w przyszłości całej branży zajmującej się produkcją robotów mobilnych przeznaczonych do realizacji różnych zdań.

Celem specjalności Programowanie Robotów Mobilnych jest, zatem przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę i doświadczenie pozwalające na budowę i obsługę takich robotów.

Specjalność jest ukierunkowana na rozwijanie umiejętności w zakresie obsługi sensorów, głównie wizyjnych, ale również np. czujników inercyjnych, sensorów laserowych. Tematyka obejmuje również metody przesyłu danych z sensorów – w tym obsługę portów komunikacyjnych, przetwarzanie informacji pozyskiwanej z sensorów na potrzeby autonomicznego podejmowania decyzji [zachowania autonomiczne obiektu np. drona]. Ponadto w ramach specjalności absolwent pozyska wiedzę o metodach detekcji i śledzenia obiektów, tworzenia map terenów oraz implementacji systemów automatycznego podejmowania decyzji.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Systemy wspomagania decyzji, Podstawy robotyki, Czujniki pomiarowe i sensory, Autonomiczne systemy nawigacyjne

Sieci komputerowe

Od wielu lat na rynku pracy województwa pomorskiego obserwuje się braki kadrowe specjalistów z dziedziny sieci komputerowych, a dodatkowo w najbliższych latach w wyniku trwającego gwałtownego rozwoju informatycznego przedsiębiorstw należy oczekiwać stałego wysokiego popytu na fachowców w tym zakresie.

Podstawowym celem specjalności sieci komputerowe jest zdobycie przez studenta gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnie stosowanych standardów telekomunikacyjnych oraz umiejętności użytkowania najnowszych technologii przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych. Absolwent specjalności sieci komputerowe posiada wiedzę teoretyczną w zakresie funkcjonowania systemów sieciowych oraz projektowania, budowania i zarządzania sieciami komputerowymi. Poza szeroką wiedzą teoretyczną absolwent nabywa pogłębione umiejętności konfigurowania i administrowania sprzętem sieciowym wiodących firm telekomunikacyjnych. Program specjalności obejmuje ponadto zagadnienia związane z administrowaniem różnych platform serwerowych oraz stosowania zasad i technik bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Dużym atutem specjalności „Sieci komputerowe” jest dostęp do szeregu technologii firm produkujących urządzenia telekomunikacyjne: Cisco, Avaya, Lucent, Mikrotik, D-Link, w które wyposażone zostały nowododane sale laboratoryjne.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: Protokoły sieci teleinformatycznych, Administrowanie serwerami, Projektowanie i infrastruktura sieci, Technologie sieci rozległych, Zarządzanie sieciami komputerowymi, Bezpieczeństwo sieci

Biznesowe systemy informatyczne

Celem specjalizacji jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zastosowania informatyki w przedsiębiorstwie [lub szerzej w organizacji gospodarczej] oraz podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, niezbędnej do tego by rozumieć funkcjonalność systemów informatycznych dedykowanych do obsługi organizacji gospodarczych.

Specjalność oferuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu informatyki, w tym projektowania, wdrażania i praktycznego wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych oraz wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii, m.in. rachunkowości komputerowej i podstaw gospodarki elektronicznej. W ramach zajęć specjalnościowych student pozna narzędzia analityczne wspierające procesy decyzyjne i symulacje biznesowe ( w tym narzędzia wizualizacji danych), techniki komunikacji grupowej oraz wiedzę o zastosowaniach najnowszych metod i narzędzi informatycznych w handlu i obsłudze klienta.

Główny nacisk zostanie położony na wykształcenie umiejętności zaawansowanego administrowania wybranym systemem ERP oraz zaznajomienie studentów ze współpracującymi z nimi narzędziami komputerowymi.

Po ukończeniu studiów na tej specjalności student będzie przygotowany do pracy na takich stanowiskach jak:

wdrożeniowiec lub konsultant ds. wdrażania i doskonalenia systemów ERP

główny specjalista ds. IT odpowiadający za strategię informatyzacji firmy,

analityk gospodarczy wykorzystujący narzędzia informatyczne (w szczególności bazy danych, systemy klasy ERP, CRM i SWD) do przeprowadzania analiz statystycznych i konstruowania prognoz dla krótko- i długookresowych potrzeb przedsiębiorstwa,

programista tworzący oprogramowanie wspomagające zarządcze procesy decyzyjne

projektant systemów informacyjnych konstruujący i rozwijający systemy wspomagające komunikację i zintegrowane procesy decyzyjne w organizacjach.

Wybrane przedmioty specjalistyczne: Zintegrowane systemy zarzadzania, Przetwarzanie i wizualizacja danych, Rachunkowość komputerowa, Informatyczne narzędzia pracy grupowej, Handel elektroniczny