Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Standardy kształcenia

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi cywilne studia II stopnia w specjalności

nawigacja morska.

 

Charakterystyka studiów II stopnia

 

Ogólny czas studiów wynosi 1,5 roku, 3 semestry. Każdy rok studiów składa się z dwóch semestrów zimowego oraz letniego. Dla studiów stacjonarnych przewidziano w semestrze 12 tygodni zajęć dydaktycznych w uczelni (35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku). Dla studiów niestacjonarnych przewiduje się 12 dwudniowych zjazdów po 20 godzin dydaktycznych w uczelni.

 

W programie przewidziano przedmioty do wyboru. Decyzje w tym względzie podejmowane będą przez Dziekana po złożeniu przez studentów deklaracji wyboru przedmiotów obieralnych, z zachowaniem zasad określających możliwość tworzenia grup ćwiczeniowych w uczelni. Wyboru tego dokonuje się według zasady po jednym spośród czterech proponowanych par.

 

Studia II stopnia dostarczają absolwentowi wiedzę teoretyczną na poziomie zarządzania, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy umożliwiającą, po odbyciu wymaganej przepisami praktyki, uzyskanie dyplomu starszego oficera Polskiej Marynarki Handlowej.