Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Standardy kształcenia

NAWIGACJA

a) Studia stacjonarne:

- dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
:
- studia I stopnia w specjalności : Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
- studia II stopnia w specjalności : Nawigacja morska 

- dla studentów cywilnych:
- studia I stopnia - wybór specjalności po I roku studiów
- studia II stopnia w specjalności: Nawigacja morska

 

 

b) Studia niestacjonarne


- dla studentów cywilnych:

- studia I stopnia - wybór specjalności po I roku studiów
- studia II stopnia w specjalności: Nawigacja morska

 

 

 

Charakterystyka studiów I stopnia:

 

Dla studentów cywilnych I stopnia trwają 7 lub 8 semestrów. Po zakończeniu I semestru studenci wybierają wariant studiów:

- morski - umożliwiający uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej absolwentom:
a) studiów I stopnia nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie operacyjnym
b) studiów II stopnia nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania


- ogólny - przygotowujący absolwenta do pracy w administracji morskiej

 

Po zakończeniu II semestru studenci wybierają specjalność. Aktualnie istnieje możliwość wyboru następujących specjalności:

 

- hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej

 

- nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim

 

 

Po zakończeniu II roku studiów studenci kierowani są na indywidualne praktyki morskie na statkach handlowych na podstawie kontraktów na stanowiskach kadetów. Ponadto w trakcie III roku studiów uczelnia umożliwia bezpłatny udział w 9 kursach specjalistycznych określonych konwencją STCW i rozporządzeniami Ministra Infrastruktury (dotyczy studentów do naboru w roku akademickim 2012/2013). Na realizację odbycia 12 miesięcy praktyki, studentom zabezpiecza się się 16 miesięczny okres w trakcie trwania studiów (od zakończenia II roku studiów do początku IV roku studiów). III ROK STUDIÓW TO PRAKTYKI MORSKIE!!!


W trakcie IV roku studiów studenci realizują program nauczania wybranej specjalności i przygotowują pracę inżynierską.


Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu VIII semestru (VII semestr dla studiów wojskowych). Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera i w przypadku spełnienia wymagań określonych w planach studiów dla wariantu "morskiego" upoważnia do uzyskania w Urzędzie Morskim w Gdyni dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie operacyjnym.