Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub społeczne, zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia na wszystkich wydziałach następujące przedmioty ogólnouczelniane (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną) na semestr 3 w roku akademickim 2020/2021:

Lp.PrzedmiotLiczba wykładów
st. stac.
Liczba ECTSLimit miejsc w grupie
3. semestr 
1.Podstawy bezpieczeństwa narodowego 303180/30
2.Podstawy zarządzania i organizacji 303180/30
3.Podstawy filozofii 303180/30
4.Podstawy logiki 303180/30
5.Historia techniki 303180/30
6.Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)30330/20

Uchwała Senatu AMW nr 56/2019 z dna 27 czerwca 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW (z wyjątkiem przedmiotu w języku angielskim) w sześciu grupach przedmiotowych na 3. semestrze roku akademickiego 2020/2021. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać tych przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów

a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia.

Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia
w formacie „dd-mm-rrrr”.

 Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

Termin zapisów od godz. 00:00 dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 dnia 30 czerwca 2020 r.