Charakterystyka studiów

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia II stopnia

Poziom wg. Konwencji STCW 78/95: zarządzania

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 92

Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 3161, w tym:

  • kontaktowych: 1358
  • niekontaktowych: 1079
  • szkolenia i kursy: 84
  • praktyka zawodowa: 640 (4 m-ce)

Łączna liczba punktów ECTS: 92

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5