Charakterystyka studiów

Kierunek: informatyka

Specjalność: morskie systemy teleinformatyczne

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 210

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 6861, w tym:

  • kontaktowych: 3122
  • niekontaktowych: 2383
  • szkolenia i kursy: 356
  • praktyka zawodowa: 1000 (25 tyg.)

Łączna liczba punktów ECTS: 210

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5