Charakterystyka studiów

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom wg. Konwencji STCW 78/95: zarządzania (po II stopniu studiów)

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 211

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 6932, w tym:

  • kontaktowych: 3151
  • niekontaktowych: 2425
  • szkolenia i kursy: 356
  • praktyka zawodowa: 1000 (25 tyg.)

Łączna liczba punktów ECTS: 211

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5