Charakterystyka studiów

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny i zarządzania (łącznie studia I i II stopnia)

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 212

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 6931, w tym:

  • kontaktowych: 3151
  • niekontaktowych: 2424
  • szkolenia i kursy: 356
  • praktyka zawodowa: 1000 (25 tyg.)

Łączna liczba punktów ECTS: 212

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 8
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 116,7