Archiwa kategorii: Aktualności dla studentów

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2) i pkt 5) Uchwały nr 56/2019 Senatu AMW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (gr. 181NC), fakultatywnymi przedmiotami realizowanymi w języku angielskim, w semestrze letnim r.a. 2020/2021, są: Przyrządy i systemy pomiarowe. Systemy pomiarowe w technologiach offshore. Eksploatacja bogactw naturalnych.

Wykaz tematów prac inżynierskich <<tutaj>>

Poniżej wykaz absolwentów WNiUO uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego, które znalazły się na liście rankingowej, zatwierdzonej przez Rektora-Komendanta.Studia I stopnia Nr albumu Grupa umarzania kredytu 20337 50% 20763 35% 20057 35% 20060 20% 20050 20% Studia II stopnia Nr albumu Grupa umarzania kredytu 19325 35% 19328 35% W celu wystawienia zaświadczenia należy kontaktować się z pracownikiem Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej, tel. 261-26-26-59.  

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5.…

Czytaj dalej

W związku z pandemią zmieniony został termin przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Nowy termin przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej: gr szk. 171NC – 17.02.-19.02.2021 r.

Wykaz tematów prac inżynierskich <<tutaj>> Aby zarezerwować dany temat należy przesłać na adres e-mail: d.solkiewicz@amw.gdynia.pl lub j.ziegert@amw.gdynia.pl, wypełnioną deklarację wyboru tematu pracy <<tutaj>>

10/43