Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci!

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów studiów I i II stopnia. Konkurs dotyczy prac dyplomowych związanych tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, w tym również z szeroko pojętym aspektem transportu morskiego (nawigacji morskiej).

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu

WPISY WARUNKOWE

W trybie pilnym zapraszamy studentów po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących wpisu warunkowego.

Konkurs Czerwonej Róży

Szanowni Studenci,

Stowarzyszenie Czerwonej Róży informuje o kolejnej edycji konkursu „Czerwona Róża”. Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii.

Nagrody w Konkursie
– dla najlepszego studenta – samochód osobowy
– dla najlepszego koła naukowego – 12.000 zł

Termin składania wniosków w AMW upływa 25 marca br. – miejsce składania wniosków Akademickie Biuro Karier (8/7). Więcej informacji o konkursie tutaj. Regulamin konkursu tutaj.

Formularz zgłoszeniowy – najlepsze koło naukowe.
Formularz zgłoszeniowy – najlepszy student.

Termin przeprowadzenia publicznej prezentacji zostanie podany w późniejszym terminie, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatur.


Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopniana wszystkich wydziałachnastępujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

 Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc w grupie st. stac./ st. nst.
2. semestr  
1. Podstawy ekonomii 30 2 180/30
2. Podstawy prawa 30 2 180/30
3. Wprowadzenie do psychologii 30 2 180/30
4. Podstawy socjologii 30 2 180/30
5. Podstawy stosunków międzynarodowych 30 2 180/30
6. Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim) 30 2 30/20

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia. Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem
w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia w formacie „dd-mm-rrrr”. Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

Termin zapisów od 00:00 14 grudnia do 24:00 21 grudnia 2018 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

W czerwcu 2019 r., po wcześniejszym ogłoszeniu, przeprowadzone zostaną zapisy do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3:

Lp. Przedmiot Liczba wykładów st. stac. Liczba ECTS Limit miejsc
w grupie
3. semestr  
1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego 30 3 Zostanie określony wraz
z ogłoszeniem zapisów
2. Podstawy zarządzania i organizacji 30 3
3. Podstawy filozofii 30 3
4. Podstawy logiki  30 3
5. Historia techniki 30 3
6. Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim) 30 3

Źródło: UCHWAŁA NR 22/2018 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do odbycia praktyk studenckich umożliwiających zdobycie doświadczenia w zakresie koordynacji projektów i prowadzenia działalności analitycznej. Praktyki odbywają się w biurze WIIS w Warszawie i trwają minimum 4 tygodnie, w wymiarze przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Harmonogram praktyk ustalany jest indywidualnie z kandydatami. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.

<< więcej informacji >>