Archiwa kategorii: Aktualności dla studentów

Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Link do strony:

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5.…

Czytaj dalej

>>regulamin konkursu<< >>formularz zgłoszeniowy dla studenta<< >>formularz zgłoszeniowy dla koła naukowego<<

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2) i pkt 5) Uchwały nr 56/2019 Senatu AMW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (gr. 181NC), fakultatywnymi przedmiotami realizowanymi w języku angielskim, w semestrze letnim r.a. 2020/2021, są: Przyrządy i systemy pomiarowe. Systemy pomiarowe w technologiach offshore. Eksploatacja bogactw naturalnych.

10/47